OSOBNÍ ÚDAJE? SNĚŽKA TO OHLÍDÁ

Svěřujete je do zodpovědných rukou. Všechny údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy a vy máte plné právo vědět, jak si nimi nakládáme. Takže tady je pár informací, které se vás týkají.

1. Kdo zpracovává vaše osobní údaje a kdo je jejich správce?
Jsme to my, vaši boudopodsněžkáři, vedení na úřadech jako firma podsněžkou s.r.o. se sídlem Stochovská 138/9 Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ: 05465079, DIČ: CZ05465079. Jednatelem je Jiří Holeček, dat. nar. 13. června 1976. My jsme tedy správcem osobních údajů, které potřebujeme, abychom vám mohli poskytovat ty nejlepší služby, a to v oblasti provozu hotelových, ubytovacích a restauračních služeb.

2. Čí údaje zpracováváme?
Vaše, pokud se rozhodnete u nás ubytovat a tím se stanete naším zákazníkem, nebo jste naším potencionálním zákazníkem, nebo nám jakékoliv své osobní údaje dobrovolně sdělíte - např. při vzájemné emailové či telefonní komunikaci. A zpracováváme také údaje všech těch, kteří nám poskytují své osobní údaje v souvislosti s naší činností.

3. Jaké osobní údaje o vás zpracováváme?
Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:
- jméno a příjmení, datum narození, případně rodné číslo a číslo OP, u cizinců číslo pasu
- u podnikatelských subjektů také IČ, případně DIČ
- trvalé bydliště, adresa pro doručování, sídlo podnikatelského subjektu
- telefonní číslo, e-mailová adresa, bankovní spojení
- osobní údaje dostupné z veřejně přístupných rejstříků a evidencí
- údaje o zdravotní pojišťovně u zaměstnanců
- podpis

Jakmile navštívíte naše webové stránky, servery standardním způsobem zaznamenávají taky:
- IP adresu, kterou vám přidělil poskytovatel internetových služeb
- webové stránky, ze kterých jste navštívili tyto stránky
- jednotlivé stránky, které jste u nás navštívili
- datum a délku návštěvy

4. Proč jsme oprávněni vaše osobní údaje zpracovávat?
Jednak proto, abychom mohli dostát našim smluvním povinnostem s vámi, našimi dodavateli, odběrateli i našimi zaměstnanci. Taky musíme splnit povinnosti, které nám ukládají nejrůznější právní předpisy. A dále pokud na zpracování vašich údajů máme oprávněný zájem nebo nám k jejich zpracování dáte svůj souhlas.

Vaše osobní údaje tedy potřebujeme například,abychom mohli vyřídit vaši rezervaci, identifikovat vaši platbu i vás samotné, až k nám dorazíte. Taky máme zákonnou povinnost vystavovat daňové doklady, vést řádné účetnictví a knihu ubytovaných apod.

Rovněž vnímáme jako náš oprávněný zájem chránit např. bezpečnost osob a majetku v prostorách naší boudy. A konečně, pokud nám dáte svůj souhlas, budeme vám e-mailem zasílat informace o tom, co je u nás pod Sněžkou nového.

5. Od koho vaše osobní údaje získáváme?
Nejčastěji přímo od vás. Co nám sami nedáte, to nemáme. Pokud je to nezbytné získáváme taky údaje z veřejných rejstříků, seznamů, evidencí a z veřejně přístupných informací. Naprosto výjimečně od správních orgánů či jiných orgánů veřejné moci.

6. Komu vaše osobní údaje můžeme poskytnout?
Opět jen těm lidem, kterým je to nezbytně nutné. Jsou to:
- naše účetní
- ajťáci, co zajišťují funkčnost našich počítačů
- orgánům státní správy
- našim smluvním partnerům pro proškolování zaměstnanců
- našim zaměstnancům a smluvním správcům osobních údajů

Rozhodně vaše osobní údaje nezpřístupňujeme nikomu, kdo s námi netáhne za jeden provaz a není vázán mlčenlivostí.

7. Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat?
Minimálně vaše osobní údaje uchováváme po dobu jednoho roku od chvíle, co od nás odjedete domů. Některé údaje jsou ale podkladem pro účetní evidenci a ty musíme uchovávat po dobu, kterou nám stanoví zákonné předpisy - což je nejčastěji deset let.

8. Automaticky
Při zpracování vašich osobních údajů nepoužíváme jakékoliv formy automatizovaného zpracování a profilování související např. s vaší ekonomickou situací, zdravotním stavem, osobními preferencemi, místem pobytu či pohybu apod.

9. Jaká máte práva?
Máte právo vědět, že vaše osobní údaje zpracováváme, a to od okamžiku, kdy je od vás získáme, dále jaké osobní údaje zpracováváme a jak s nimi nakládáme. Rovněž máte právo požadovat od nás přístup k vašim osobním údajům a my máme povinnost vám potvrdit, zda vaše údaje zpracováváme či nikoliv.

Kdykoliv nás můžete požádat o opravu poskytnutých osobních údajů, pokud je máme v nepřesné podobě.

Samozřejmě, když budete chtít a nebude to vyloučeno, vaše osobní údaje okamžitě vymažeme a dál je nebude uchovávat.

Můžete nám také omezit rozsah zpracování vašich osobních údajů.

Kdyby se vám něco nezdálo, máte právo na nás podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Máte právo na přenos osobních údajů na jiného správce. Na požádání zašleme vaše údaje jinému subjektu, který je bude zpracovávat.

Můžete vznést námitku, pokud se domníváte, že zpracováváme osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů, přestože vaše zájmy převyšují ty naše.

Všechna tato práva můžete uplatnit písemnou formou a my vám do 30 dnů od obdržení žádosti odpovíme. Nezapomeňte připojit svou e-mailovou adresu, kam vám pošleme ověřovací e-mail - abychom věděli, že jste to opravdu vy. Pokud byste nám nepřipojili vaši e-mailovou adresu nebo jinak neprokázali svou totožnost, nemůžeme vaší žádosti vyhovět.

10. Na závěr
Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Toto poučení o ochraně vašich osobních údajů nabývá účinnosti dnem 25.5.2018.

Ok, zpět na rezervaci